Vize

 

„Škola je domovem, srdcem a začátkem změny“

 

CO MÁ ŠKOLA PROBOUZET A PODPOROVAT?

 • odpovědné jednání a cítění
 • podnikavý způsob života, selský rozum
 • aktivní občanství
 • schopnost se o sebe v životě postarat
 • silné stránky a aktivity, pro které mají žáci/studenti vášeň a předpoklady

CO DĚLÁME?

 • vyvíjíme novou metodiku pro ekonomické předměty na středních školách

PROČ MÁ UČITEL NAŠI METODIKU POUŽÍT?

 • důraz na: praktičnost, komplexnost, ekonomické souvislosti, propojenost se školním vzdělávacím plánem, aktuálnost
 • jednoduché použití ve výuce
 • vyučovat ekonomiku může být radost
 • větší motivace žáků i učitele trávit čas společně ve škole
 • podpora praktických dovedností a kompetencí žáků

 

ČÍM SE NOVÁ METODIKA LIŠÍ OD STÁVAJÍCÍ?

 • bloková (modulová) výuka 
 • mezipředmětové propojení
 • komplexnost
 • přemýšlení v souvislostech
 • spojení s realitou
 • hravost
 • jednoduchá použitelnost pro všechny učitele
 • projekty, případové studie
 • tandemová výuka

JAK BUDE METODIKA VYPADAT?

 • seznam fenoménů skládající se z jednotlivých „lekcí“
 • „fenomén“ je dostatečně široký jev, který v sobě skryje mnoho dílčích ekonomických i souvisejících společenských témat
 • „lekce“ bude zpracována z hlediska času (počet vyučovacích hodin), pomůcek, postupu, doporučeného počtu studentů, reflexe
 • fenomény budou mít různý stupeň náročnosti (použitelnost na ZŠ, SŠ, VŠ)
 • fenomény budou mít doporučenou návaznost, ale její dodržení nebude podmínkou pro jejich porozumění
 • propojení se školním tématickým plánem
 • doplnění o pracovní listy, odkazy
 • umístění na webových stránkách
 • verze pro mobily

Konkrétní příklad:

Ekonomické téma: MARKETINGOVÝ MIX

Fenomén: KÁVA

Proč učíme přes fenomény? Fenomén nám umožňuje vyučovat v bloku, nabízí široké mezioborové souvislosti. Výuka je praktická, téma se probere daleko více do hloubky a s větším pochopením. Vycházeli jsme z úvahy, že poznáním produktu od jeho vzniku (pěstování kávy) až po cestu ke konečnému zákazníkovi (hrnek kávy) lépe pochopí problematiku marketingového mixu. Tento postup simuluje činnost reálného marketingového oddělení. Při klasické výuce žáci tyto informace dostávají nepropojeně ve zcela odlišných předmětech, většinou bez dalších souvislostí. Na tvorbě spolupracují učitelé z různých oborů, daleko lépe se využívají průřezová témata, např. enviromentální výchova, globální souvislosti, multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova.

Proč jsme zvolili kávu jako fenomén? Kávu všichni znají, pití kávy je trend, tento produkt se dobře pozoruje.

POUŽITÉ METODY

 • frontální výuka
 • skupinová výuka
 • partnerská výuka
 • kritické myšlení
 • zážitková výuka, učení v životních situacích
 • brainstorming, brainpool
 • konektivismus
 • konstruktivismsus
 • projektová výuka, samostatná práce žáků
 • otevřené vyučování
 • didaktické hry
 • mentorské a koučovací metody
 • tandemová výuka

JAK MŮŽE METODIKA UČITELŮ Z MARSU OVLIVNIT STUDENTA?

 • schopnost identifikovat problém, pochopit jeho podstatu a řešit jej
 • schopnost domluvit se v týmu, formulovat názor a prezentovat jej, naslouchat ostatním
 • pochopení svých silných a slabých stránek
 • zaměření se na oblasti, ve kterých student vyniká a těší jej a směřování dalších studií či profesního života směrem k nim
 • aplikovat teoretické znalosti v reálných situacích
 • pochopení života kolem nás z různých úhlů pohledu
 • schopnost zajistit ekonomickou udržitelnost hodnotových projektů
 • schopnost vést tým a spolupracovat v týmu
 • schopnost racionální ekonomické úvahy
 • pochopení souvislostí mezi jednotlivými ekonomickými jevy
 • vnímání problému z mnoha úhlů pohledu
 • vnímání souvislostí mezi ekonomií a jinými vědními obory
 • odpovědný a aktivní přístup k životu
 • motivace a schopnost se sám učit
 • estetické cítění